algemene voorwaarden

Pixeltree.be

De website https://www.pixeltree.be is eigendom van Gil Goens, onder BTW nummer BE0745931681 op adres Vleeshouwersstraat 25, 8630 te Veurne.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene (verkoops)voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten, facturen, leveringen en diensten betreffende het ontwerp, de ontwikkeling, en het onderhoud van projecten zoals SEA campagnes, websites, SEO projecten, Business analyses enz., hierna te noemen als “project” of “projecten”, verricht door Pixeltree (Gil Goens – BE0745931681), hierna te noemen “Pixeltree”.

Pixeltree is bereikbaar via hello@pixeltree.be, via telefoon of whatsapp op +32 498 75 66 19.

2. Offertes en aanvaarding

Bij aanvraag van een offerte wordt een zeer nauwkeurige, maar niet-limitatieve prijsraming opgegeven, tenzij anders vermeld op de offerte. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigheid van de overeenkomst, of enige schadevergoeding of andere compensatie. Extra (onvoorziene) aanpassingen in regie zijn altijd mogelijk, deze worden wel vooraf gecommuniceerd en uitgevoerd in overleg met de klant.

Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij anders vermeld op de offerte.

Bij goedkeuring van een offerte, zowel schriftelijk, per brief of per e-mail, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal 50% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

Eens een offerte goedgekeurd wordt is deze bindend, annuleren van de opdracht na het goedkeuren zal resulteren in een schadevergoeding van 30% van het offertebedrag.

Elke klant wordt geacht, door het feit dat hij een bestelling doorgeeft, kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden.

Alle vermelde prijzen aan de telefoon, via mail of in een offerte of op andere manieren, zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Uitvoering van de diensten

Pixeltree zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De klant dient tijdig alle gegevens of instructies, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, aan Pixeltree te verstrekken. Op voorhand wordt zo goed mogelijk afgestemd zodat het gewenste resultaat voor beide partijen duidelijk is. Met die info gaat Pixeltree aan de slag.

4. Prijzen en betaling

Prijsopgave: Alle prijzen voor de diensten van Pixeltree, zoals vermeld in offertes, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij expliciet anders aangegeven, zijn alle vermelde prijzen in Euro (€) en onderhevig aan de op het moment van facturatie geldende BTW-tarief.

Voorschot en facturatie: Bij acceptatie van een offerte door de klant, hetzij schriftelijk, per brief of per e-mail, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zal Pixeltree een voorschotfactuur uitgeven ter waarde van 50% van het totale offertebedrag. Deze factuur dient als bevestiging van de overeenkomst tussen Pixeltree en de klant.

Betalingsvoorwaarden: De betaling van het voorschot dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum van de voorschotfactuur. De resterende 50% van het projectbedrag zal worden gefactureerd na voltooiing van het project, tenzij anders overeengekomen in de projectvoorwaarden. Deze eindfactuur dient eveneens binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

Laattijdige betaling: Bij niet-tijdige betaling behoudt Pixeltree zich het recht voor om rente te heffen over het uitstaande bedrag tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet voor laattijdige betalingen. Bovendien kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht voor elke herinnering of aanmaning die naar de klant wordt verstuurd.

Gevolgen van niet-Betaling: Indien de klant in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde termijn, kan Pixeltree besluiten de verdere uitvoering van het project en eventuele aanvullende diensten op te schorten tot de betaling volledig is voldaan.

Indexatie: Pixeltree is gerechtigd de prijzen jaarlijks te indexeren conform de consumptieprijsindex van België, welke te raadplegen is via Statbel.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde diensten en creaties blijven eigendom van Pixeltree tenzij anders vermeld in de specifieke projectvoorwaarden.

6. Correctierondes & meerwerk

Eens een dienst (project) in de ogen van Pixeltree voltooid is, wordt deze ter goedkeuring naar de klant gestuurd. Bij het ontwikkelen van een project kunnen ‘correctierondes’ onderdeel zijn van het proces, waarbij de klant de mogelijkheid krijgt om feedback te geven en kleine aanpassingen voor te stellen. Deze correcties zijn over het algemeen bedoeld voor het verfijnen en optimaliseren van het project, zonder dat er sprake is van grote structurele wijzigingen. Hier zijn enkele voorbeelden van wat kleine aanpassingen kunnen zijn die vaak worden geaccepteerd in een correctieronde:

  1. Tekstaanpassingen: Corrigeren van typografische fouten, grammaticale fouten, of kleine wijzigingen in de formulering van content.
  2. Kleurwijzigingen: Aanpassingen aan kleurenschema’s, zoals de kleur van tekst, achtergronden, knoppen, of links, zolang dit niet leidt tot een volledige herontwerp.
  3. Foto’s en Afbeeldingen: Vervangen of herpositioneren van bestaande foto’s en grafische elementen. Dit kan het aanpassen van afbeeldingsgroottes of het vervangen van stockfoto’s met specifieke afbeeldingen van de klant omvatten.
  4. Kleine Layout Wijzigingen: Aanpassingen in de opmaak van bestaande elementen, zoals de positionering van knoppen, tekstblokken, of menu-items.
  5. Linkaanpassingen: Toevoegen, verwijderen of wijzigen van hyperlinks.
  6. SEO-elementen: Lichte aanpassingen in titels, beschrijvingen, of keyword gebruik om de zoekmachineoptimalisatie te verbeteren.
  7. Functionaliteit van Contactformulieren: Bijvoorbeeld het toevoegen of verwijderen van velden in een bestaand contactformulier.
  8. Kleine Animatie- of Interactie-aanpassingen: Zoals het wijzigen van hover-effecten op knoppen of links.
  9. Toegankelijkheidsaanpassingen: Kleine wijzigingen om de toegankelijkheid te verbeteren, zoals tekst-naar-spraak functionaliteit of visuele aanpassingen voor betere leesbaarheid.
  10. Browsercompatibiliteit: Oplossen van kleine weergaveproblemen in specifieke browsers.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze aanpassingen beperkt moeten blijven tot kleine veranderingen die niet leiden tot een substantiële herziening van het project. Grote veranderingen, zoals het herontwerpen van pagina’s, toevoegen van nieuwe functionaliteiten of complexe integraties, vallen gewoonlijk buiten de reikwijdte van een correctieronde en kunnen als extra werk in rekening worden gebracht. Het is essentieel dat zowel Pixeltree als de klant duidelijke afspraken maken over wat binnen de correctierondes valt om misverstanden te voorkomen.

Na 2 correctierondes zijn verdere correcties niet meer inbegrepen. De klant dient dus uitgebreid feedback te geven in deze 2 correctierondes. Indien de klant alsnog aanpassingen wil na 2 de correctierondes, of indien het om grote aanpassingen gaat, dan worden deze aangerekend in regie. Wijzigingen in het werk resulteren in meerwerk wanneer er een meerprijs ontstaat. Meerwerk wordt apart gefactureerd.

7. Oplevering en acceptatie

Het project wordt als opgeleverd beschouwd wanneer dit schriftelijk (e-mail) door Pixeltree aan de klant is bevestigd. De klant heeft het recht het project binnen 7 dagen na oplevering te beoordelen en eventuele gebreken te melden. Na deze periode wordt het project geacht te zijn geaccepteerd.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pixeltree is beperkt tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht overeengekomen prijs. Pixeltree is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Pixeltree is niet aansprakelijk voor schade berokkend door derden.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Pixeltree niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

10. Geheimhouding

Pixeltree verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. De klant verplicht zich er toe de offerte, prijzen en andere informatie verkregen van Pixeltree voor zichzelf te houden en niet door te geven aan derde partijen.

11. Hosting webruimte en domeinnaam

Hosting van webruimte en domeinnaam dienen altijd door Pixeltree zelf opgezet te worden en in zijn beheer te zijn. De kostprijs hiervoor wordt vermeld in de initiële offerte en is marktconform.

In het uitzonderlijke geval dat de hosting van de webruimte en domeinnaam bij een derde partij staat, dan is Pixeltree niet verantwoordelijk voor verlies van data, optreden van eventuele problemen of andere voorvallen gerelateerd aan de hosting.

De gekozen domeinnaam blijft eigendom van de klant en kan overgedragen worden indien gewenst. Enkel bij niet betalen van de facturen wordt de domeinnaam niet overgedragen en kan het voorvallen dat reservatie van de domeinnaam en hosting opgezegd wordt.

12. Back-ups

Back-ups gebeuren bij de partij die hosting aanbied, bij voorkeur Pixeltree. Elke dag wordt automatisch een back-up gemaakt van de website, dit tot 14 dagen terug. In het geval dat op een website een ernstig probleem ontstaat, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan Pixeltree zodoende dat beroep kan gedaan worden op deze back-ups.

Indien dit niet gemeld is, of te laat gemeld wordt, dan kan het voorvallen dat de back-ups ook niet volstaan. Verlies van gegevens of verlies van de website hierdoor valt niet ten laste van Pixeltree, behalve indien servicecontracten afgenomen worden waarin dit uitdrukkelijk vermeld staat.

13. Annulatie en stopzetten van projecten

Projecten kunnen niet geannuleerd worden na aanvaarding er van. Het volledige goedgekeurde project-bedrag wordt gefactureerd.

Na oplevering van een project is doorgaans een terugkerende kost van toepassing voor het up to date houden van het project en voor zaken zoals webruimte, databases, documenten, back-ups of domeinnamen die gereserveerd zijn. Dergelijke kost hernieuwd jaarlijks en is ten laatste opzegbaar 2 maand voor het starten van een volgende periode.

14. Responstijd en ondersteuning

Standaard is geen ondersteuning na opleveringen van een project inbegrepen. Aanpassingen, probleemoplossingen, uitbreidingen of andere aanvragen moeten gebeuren via ons e-mailadres. Deze worden naar beste vermogen ingepland en uitgevoerd tijdens gebruikelijke werktijden. Deze worden ook aangerekend, tenzij andere specifieke service-contracten deze voorwaarden overschrijven.

15. Geschillen en toepasselijk recht

Pixeltree mag de algemene voorwaarden op eender welk moment wijzigen. De klant wordt schriftelijk geïnformeerd indien er wijzigingen voorvallen in lopende projecten. Voor elk nieuw project of wijziging in een afgerond project gelden de meest recente algemene voorwaarden.  

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pixeltree partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pixeltree.


Wat is je digitale doel

Waarmee kan ik je helpen?

Contacteer mij voor een vrijblijvend verkennend gesprek!

hello@pixeltree.be
+32 (0)498 75 66 19

Pixeltree boom logo